ISO 9001:2015
CERTIFIKÁT KVALITY

Norma ISO 9001 je zameraná prioritne na riadenie kvality. Je orientovaná prioritne na zákazníka. Spotrebitelia alebo zákazníci jej výstup nazvali #Certifikát kvality.

Implementovaný systém riadenia kvality rieši celé spektrum štruktúr v spoločnosti od náboru pracovníkov, ochrany osobných údaju, vyberanie dodávateľov, interné audity (kontroly) v spoločnosti. V súčasnosti je norma revidovaná už niekoľkýkrát a teší sa obľube zákazníkov. Poslednou novinkou je skôr rozšírenie ako zoštíhlenie podmienok pre získanie certifikátu, čo samozrejme uvítali zákaznici, na ktorých je norma zameraná.

V skratke môžeme dať do povedomia novinku riadenia rizík, riziko ktoré ovplyvňuje kvalitu a jej parametre (vlastnosti produktu, cenu, včasnosť dodávky, personálnu odbornosť..)

Cena

OHSAS 18001
CERTIFIKÁT BEZPEČNOSTI

Štandard zameraný na riadenia bezpezpečnosti v spoločnosti. Často vyžadovaný zákaznikmi a investormi. Implementáciou štandardu sa znižuje výskyt neželaných rizík, havaríjnych situácií. Norma je naviazaná na legislatívu 124/2006 z.z. Výstupom implementácie je certifikát bezpečnosti.

Norma ISO 14001 sa zaoberá riadením environmentálneho správania spoločnosti podľa platnej legislatívy týkajúcej sa životného prostredia. Vo svojom obsahu určuje požiadavky pomáhajúce znížiť negatívny vplyv činností organizácie na životné prostredie. Prvoradou úlohou je identifikovať a pochopiť environmentálne aspekty, ktoré sa viažu na celú infraštruktúru spoločnosti a všetky činnosti, a tak regulovať environmentálny dopad na životné prostredie.

Norma tiež upravuje produkciu odpadov (nakladanie s nebezpečným odpadom),  emisií znečisťujúce ovzdušie a vodu, šetrenie energií a pohonných hmôt.

Vo svojom rozsahu vytvára podmienky pre stanovenie environmentálnych cieľov a programov, ktorých plnenie je v pravidelných intervaloch preskúmavané vrcholovým manažmentom a nezávislým orgánom pri interných auditoch.

Táto norma je určená pre všetky typy organizácií a spoločností, ktorých prvoradým cieľom je chrániť životné prostredie.

Prínosom normy pre spoločnosť je najmä:

 • kontrola nad environmentálnym vplyvom na ŽP
 • kontrola nad produkovanými odpadmi a emisiami
 • úspora energií a materiálu
 • zamedzenie vzniku havárií
 • súlad činností spoločnosti s právnymi požiadavkami
 • nulové pokuty za environmentálne správanie
 • vytvorenie dobrej povesti a prestíže spoločnosti

V apríli roku 2016 prešla norma revíziou v slovenskom znení na STN EN ISO 14001:2016. Zameranie normy sa nezmenilo, je neustále orientované na ochranu ŽP. Zvýšila sa integrácia s normou ISO 9001 a štandardom OHSAS. Norma rozšírila požiadavku na certifikáciu, ktorá môže prebiehať o viacerých stupňoch, tiež požiadavky na samokontrolu - interné audity. Hlavné zlepšenie sa očakáva vo väčšej zainteresovanosti manažmentu, ktorý má vplyv na kontrolu a riadenia intenzity zaťaženia životného prostredia a taktiež v zavedení a zohľadnení všetkých aspektov a vplyvov výrobku, či služby počas celého svojho životného cyklu – od výroby až po skončenie životnosti. Spoločnosť implementáciou normy ISO 14001 deklaruje verejný záväzok k životnému prostrediu.

Nové usporiadanie ISO normy zjednocuje prepojenie integrovaných systémov a jednoduchšie aplikovanie ISO 14001 pri integrácii s ISO 9001:

 • Rozsah pôsobnosti
 • Normatívne odkazy
 • Termíny a definície
 • Kontext organizácie
 • Vedenie
 • Plánovanie
 • Podpora
 • Prevádzka
 • Hodnotenie výkonnosti
 • Zlepšenie

Štandardne riešené problematiky v oblasti environmentu sú odpadové hospodárstvo, hlásenie o vzniku odpadov, ovzdušie, havarijné postupy a aspekty v rámci okolia.

Cena

ISO 14001
CERTIFIKÁT ENVIROMENTU

Norma je revidovaná v roku 2016 ako STN EN ISO 14001:2016, je to horúca novinka apríla. Zameranie normy sa nemenilo je neustále orientovaná na životné prostredie. Zvýšila sa integrácia s normou ISO 9001 a štandardom OHSAS. Norma rozšírila požiadavku na certifikáciu, ktorá môže prebiehať o viacerých stupňoch, tiež požiadavky na samokontrolu - interné audity a pod. Hlávné zlepšenie sa očakáva v procesoch manažmentu, ktoré má vplyv na kontrolu a riadenia intenzity zaťaženia životného prostredia. Spoločnosť implementáciou normy deklaruje verejný záväzok k životnému prostrediu.

Cena