certifikačný partner:

tsu logo 9001

Najznámejšia a najpoužívanejšia norma pri označovaní certifikátu kvality. Certifikát kvality podľa ISO 9001 je určený širokej škále spoločností, živnostníkom a organizáciám. Prostredníctvom certifikátu kvality zákazníkom preukazujú svoju schopnosť poskytovať kvalitné služby alebo produkty a tým dokazujú svoju schopnosť byť dlhodobo spoľahlivým partnerom pri zákazkách.

Norma ISO 9001 sa prioritne zameriava na riadenie systému manažérstva kvality v organizácii. V centre pozornosti stojí spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek a očakávaní, ktoré sú špecifikované v zmluvách, objednávkach, či technických výkresoch. Systém riadenia kvality sa zameriava na všetky činnosti a procesy v spoločnosti. Zameriava sa na riadenie ľudských a finančných zdrojov, na udržanie infraštruktúry, vrátane budov, dopravy, hardvéru, softvéru a inej komunikačnej alebo informačnej technológie. Dôležitým zameraním je aj plánovanie výroby a poskytovania služieb, riadenie nákupu, ale aj riadenie nezhodných produktov..

Organizácia si pri implementovaní normy ISO 9001 kladie za záväzok trvalé zlepšovanie, ktorého základom je pravidelné vykonávanie interných auditov v spoločnosti a preskúmanie systému manažmentom. Na základe výsledkov vykonáva preventívne opatrenia a eliminuje vznik akýchkoľvek nezhôd a odchýlok.


Norma ISO 9001 je určená pre všetky organizácie a rôzne odvetvia ako napríklad pre odvetvia automobilového či strojárskeho priemyslu, pre spoločnosti vykonávajúce obchodnú alebo stavebnú činnosť, poskytujúce sociálne, zdravotné i finančné služby.


Prínosom zavedenia systému riadenia kvality je:

• efektívne riadenie spoločnosti
• skvalitnenie výroby a poskytovania služieb
• dôveryhodnosť u zákazníkov
• zníženie nákladov spoločnosti a počtu reklamácií
• možnosť zúčastniť sa na verejných súťažiach a zákazkách
• zvýšenie konkurencieschopnosti

 

Zmeny od roku 2015

Koncom roka 2015, konkrétne 15.09.2015 prešla Norma ISO 9001 revíziou a stále sa teší veľkej obľube zákazníkov. Na Slovensku ju môžeme nájsť pod označením STN EN ISO 9001: 2016. Vychádza z najnovšej európskej a slovenskej legislatívy a odráža trend a požiadavky moderného podnikateľského prostredia. Oproti svojej predchodkyni sa viacej zameriava na pochopenie kontextu organizácie, jej súvislostí a znalostí a na požiadavky a očakávania všetkých zainteresovaných strán. Zvýšený dôraz kladie na vodcovstvo a vrcholový manažment, internú aj externú komunikáciu. Novinkou je zavedenie analýzy a riadenie rizík a príležitostí. Revidovaná norma je kompatibilnejšia s ostatnými normami systému riadenia, najmä vďaka jednotnej štruktúre noriem a spoločnej terminológii.


ISO 9001: 2015

Novinkou je "Štruktúra vysokej úrovne"; Štruktúra návrhu je v súlade s požiadavkami smernice ISO 9001, príloha SL 2011. V budúcnosti strany rozvojových noriem systému manažérstva, bude musieť použiť konzistentnú štruktúru, rovnaké základné texty a spoločnú terminológiu.

Štandard resp. norma je plne kompatibilná s normami ostatných manažérskych systémov akými sú  ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva alebo ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (predtým známa ako OHSAS 18001).