Certifikát ISO 45001, predtým známy ako OHSAS 18001 je medzinárodne uznávaná špecifikácia, ktorá deklaruje dodržiavanie zásad bezpečného podniku, zvládnutie rizík pri práci a ochranu zdravia zamestnancov počas práce. Nezameriava sa výlučne na nebezpečenstvá úrazov, ale i na ďalšie aspekty zdravia akými sú napríklad dobrý stav a duševná pohoda pracovníka.

Norma je na Slovensku vedená ako STN ISO 45001:2019 a pod názvom Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie. Nahrádza štandard STN OHSAS 18001. Aktuálne plynie prechodné obdobie, ktoré trvá až do konca marca 2021.

K vytvoreniu novej normy ISO 45001 prispeli mnohé faktory ako je vyžadujúca pravidelná aktualizácia, zosúladenie so systémom manažérstva kvality teda s normou ISO 9001 a systémom environmentálneho manažérstva -  normou ISO 14001. Ďalšími impulzmi boli potreby rôznych odvetví a zamerania organizácií, ktorým predchádzajúci štandard nevyhovoval a to z dôvodu špecifického druhu podnikania, výroby či individuálne ponúkaných služieb. Norma a jej aktualizáciu neobchádza ani potreba a sledovanie aktuálneho diania na trhoch, nové trendy v obchodovaní či podnikaní.

Norma ISO 45001 organizácii pomáha dosiahnuť zamýšľané výsledky systému manažérstva a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (BOZP). Medzi zamýšľané výsledky patria:

 • trvale zlepšovanie výkonnosti BOZP,
 • plniť prísne právne požiadavky a ďalšie definované požiadavky,
 • dosahovať ciele BOZP.

Politika BOZP

Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spracuváva vrcholový manažment, ktorý musí vyzistiť hroziace nebezpečenstvá. Vrcholový manažment v súvislosti s politikou BOZP musí zabezpečiť:

 • bezpečné a zdravé pracovné podmienky,
 • elimináciu potenciálnych nebezpečenstiev,
 • trvalé zlepšovanie systému,
 • priestor pre pracovníkov na konzultácie a spoluúčasť,
 • súlad s právnymi požiadavkami,
 • rámec na stanovenie cieľov BOZP.

Ciele BOZP

Aby bol systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci udržateľný a trvalo zlepšoval svoju výkonnosť musí organizácia vytvoriť ciele, ktoré budú udávať správny trend a smerovanie systému BOZP.
Ciele BOZP je potrebné sledovať, merať a v prípade potreby ich revidovať, ak si to systém a okolností vyžadujú. Podstatná je komunikácia s pracovníkmi organizácie. Je nutné informovať pracovníkov o cieľoch. Ciele musia byť merateľné a súdržné.

Identifikácia nebezpečenstiev

Základom je identifikovať a riadiť možné riziká pri práci tak aby sa predchádzalo úrazom, poraneniam alebo vážnym poškodeniam zdravia zamestnancov, akými sú i choroby z povolania, iné vážne choroby alebo dokonca i smrť.

Identifikovať nebezpečenstvá je potrebné na najrôznejších úrovniach. To je úlohou vedenia spoločnosti, ktoré musí zvažovať široký rozsah faktorov, akými sú napríklad organizácia práce a organizácia pracovníkov na pracovisku, v blízkosti pracovníka či mimo pracoviska. Dôležité je správne navrhnúť pracovisko, systém procesov, strojov a zariadení, správne naplánovať dodávky a infraštruktúru, aby nedochádzalo k rizikovým situáciám. Nesmieme zabúdať na predchádzajúce havarijné situácie, ktoré sa reálne stali, mali by byť evidované, kedy došlo k úrazom pracovníkov a ktoré najlepšie predstavia mieru nebezpečenstva na jednotlivých úsekoch. Vďaka podrobnej analýze sa dopracujeme k odpovediam, ako sa najlepšie vyhnúť rizikovým situáciám.

Organizácia plánuje opatrenia na zvládanie rizík, pri ktorých musí uvažovať nad tým či:

 • má vhodnú prax,
 • má technologické a finančné možnosti,
 • to umožňujú prevádzkové a podnikateľské požiadavky.

Certifikát ISO 45001 je určený pre všetky typy organizácií, ktoré sa starajú o zdravie svojich zamestnancov a dodávateľov bez ohľadu na veľkosť podniku či typ činnosti, ktorú organizácia vykonáva.

Hlavným cieľom je minimalizovať nebezpečné situácie pri všetkých činnostiach na pracovisku. Norma ISO 45001 pomáha kontrolovať všetky riziká pre ochranu zdravia pri práci. Touto politikou sa vytvára bezpečné prostredie pre pracovníkov a zabezpečuje trvalé zlepšenie podmienok bezpečnosti práce, predchádza úrazom či poškodeniu zdravia.

 

certifikačný partner:

 

tsu logo 45001