Spoločnosť TSÜ, a.s. je akreditovaná SNAS - Slovenskou národnou akreditačnou službou - registrovaný člen pod číslom 635. 

TSÜ, a.s.  je spôsobilá podľa požiadaviek ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC 17021-3: 2017 vykonávať certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015, podľa požiadaviek ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC TS 17021-10: 2018 vykonávať certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001: 2018, podľa požiadaviek ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC 17021-2: 2016 vykonávať certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001: 2015 v rozsahu akreditovaných činností.

 

Oblasť akreditácie:

Systémy manažérstva kvality. Osvedčenie Q-076

 

QMS TSU

 

 

 

 Systémy environmentálneho manažérstva. Osvedčenie R-117

 

EMS TSU 

 

 

 

 

 

Systémy manažérstva BOZP.  Osvedčenie R-118

 

BOZP TSU

 

 

 

 

 

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa. (zdroj snas.sk)

 

iso 9001 

Picture1

 

 

  

 

Picture2

 

 

 

Picture ISO 45001