Odvolania

Klient môže proti výsledkom certifikačného procesu a rozhodnutiam certifikačnej autority TSÜ, a.s. podať odvolanie. Odvolanie je zdokumentovaný a priamy prejav o neprijatí rozhodnutia zo strany certifikovaného klienta v písomnej forme doporučeným listom na adresu sídla spoločnosti, alebo prostredníctvom e-mailu na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Nasledovné rozhodnutia sa môžu týkať:

 • zamietnutia prijatia žiadosti o certifikáciu;
 • zamietnutia postúpenia dokumentov na posúdenie;
 • žiadosti o nápravné opatrenia;
 • zmien v rozsahu činností certifikácie;
 • odmietnutia vydania, pozastavenia, zrušenia, alebo zúženia rozsahu certifikácie;
 • akékoľvek iné rozhodnutie, ktoré bráni v dosiahnutí alebo zachovaní certifikácie.

Odvolania musia byť zaslané certifikovaným klientom priamo riaditeľovi spoločnosti a to v písomnej podobe s odôvodnením a s dôkazmi ich oprávnenosti v lehote 14 dní od oznámenia výsledku klientovi (od doručenia dokumentu, ktorý je predmetom odvolania).

Písomne podané odvolanie musí obsahovať:

 • identifikačné údaje fyzickej, alebo právnickej osoby, ktorá odvolanie podáva,
 • presný popis predmetu odvolania,
 • dôkazy podporujúce opodstatnenie odvolania, prípadné návrhy na riešenie,
 • kontaktnú osobu pre riešenie, dátum a podpis.

Riaditeľ spoločnosti potvrdí písomnou formou prijatie odvolania do 10 dní od jeho doručenia.

Prijatie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaniach nevyúsťuje do akýchkoľvek diskriminačných činností proti osobe, ktorá ich podala. Ak sa odvolanie týka vrcholového manažmentu spoločnosti, odvolanie sa predkladá komisii zainteresovaných strán, ktorá nezávisle a nestranne preskúma predmet odvolania a rozhodne o odvolaní, pričom jej záver je záväzný.

V prípade opodstatnenosti odvolania vykoná certifikačná autorita TSÜ, a.s. adekvátne nápravné opatrenia a následné nápravné činnosti s cieľom analyzovať a zlepšiť systém manažérstva, a tým nížiť alebo zabrániť opakovaniu sa. Za nápravné opatrenie a následnú nápravnú činnosť certifikačnej autority zodpovedá manažér kvality.

Riaditeľ spoločnosti, prípadne ním poverený pracovník, vykoná preskúmanie odvolania a v lehote do 60 pracovných dní osobne oznámi klientovi písomnou formou (doručeným listom), alebo prostredníctvom e-mailu rozhodnutie vyplývajúce z výsledkov preskúmania odvolania.

 

Sťažnosti

Sťažnosť je vyjadrenie nespokojnosti certifikovaného klienta TSÜ, a.s., alebo tretej osoby a vzťahuje sa na akékoľvek činnosti certifikačnej autority, jej interných i externých pracovníkov alebo na činnosti klientov.

Sťažnosti musia byť zaslané priamo riaditeľovi spoločnosti a to v písomnej podobe doporučeným listom na adresu sídla spoločnosti, alebo prostredníctvom e-mailu na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s odôvodnením a s dôkazmi ich oprávnenosti v lehote do 14 dní od okamihu vzniku jej príčiny.

Písomne podaná sťažnosť musí obsahovať:

 • identifikačné údaje fyzickej, alebo právnickej osoby, ktorá sťažnosť podáva,
 • presný popis predmetu sťažnosti,
 • dôkazy podporujúce opodstatnenie sťažnosti, prípadné návrhy na riešenie,
 • kontaktnú osobu pre riešenie, dátum a podpis.

Riaditeľ spoločnosti potvrdí písomnou formou prijatie sťažnosti do 10 dní od jej doručenia.

V prípade, ak sa sťažnosť týka certifikovaného klienta TSÜ, a.s., certifikačná autorita ho oboznámi o prijatej sťažnosti a o jej predmete sťažnosti a to tiež do 10 dní od jej doručenia.

Podanie, preskúmanie a rozhodnutie o sťažnostiach nevyúsťuje do akýchkoľvek diskriminačných činností proti osobe, ktorá ich podala. Ak sa sťažnosť týka riaditeľa spoločnosti, sťažnosť sa predkladá komisii zainteresovaných strán, ktorá nezávisle a nestranne preskúma predmet sťažnosti a rozhodne o sťažnosti, pričom jej záver je záväzný.

Certifikačná autorita nakladá so všetkými informáciami, procesmi a záznamami, ktoré sa týkajú procesu nakladania so sťažnosťami ako s dôvernými. V prípade, ak je od certifikačnej autority požadované zákonom alebo zmluvným dojednaním (akreditačným orgánom), aby poskytla dôverné informácie, certifikačná autorita, ak to zákon nezakazuje, oboznámi certifikovaného klienta, alebo jednotlivcov, ktorých sa to týka, o poskytnutých informáciách. Zároveň sa orgány preberajúce dôverné informácie zaviažu k mlčanlivosti.

Riaditeľ spoločnosti, prípadne ním poverený pracovník, vykoná preskúmanie sťažnosti a v lehote do 30 pracovných dní osobne oznámi sťažovateľovi písomnou formou (doručeným listom), alebo prostredníctvom e-mailu rozhodnutie vyplývajúce z výsledkov preskúmania sťažnosti.

Akákoľvek sťažnosť sa rieši predovšetkým prostredníctvom dohody - prerokovaním sťažnosti so subjektom, na ktorý bola sťažnosť podaná a so sťažovateľom s cieľom vzájomnej dohody o ďalšom postupe, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným stranám. Výsledkom je dohoda o opatreniach, prípadne záveroch, ktoré sú akceptované všetkými stranami konfliktu a budú v súlade s príslušnými predpismi a normatívnymi dokumentmi.

Riaditeľ spoločnosti preskúma sťažnosť, k čomu si vyžiada stanoviská dotknutých pracovníkov certifikačnej autority, ktorí sa podieľali na certifikačných činnostiach a záznamy týkajúce sa auditu a urobí konečné rozhodnutie o jej opodstatnenosti, alebo neopodstatnenosti. Opodstatnená sťažnosť vyplýva zo vzájomnej súčinnosti, ktorá je podložená Ponukou/Zmluvou o kontrolnej činnosti a Všeobecnými obchodnými podmienkami.

V prípade opodstatnenosti sťažnosti na činnosti certifikačnej autority vykoná certifikačná autorita TSÜ, a.s. adekvátne nápravné opatrenia a následné nápravné činnosti s cieľom analyzovať a zlepšiť systém manažérstva, a tým znížiť alebo zabrániť opakovaniu sa.

Certifikačná autorita TSÜ, a.s. sa v prípade sťažnosti tretej osoby na činnosti certifikovaného klienta, bude zaoberať len tými, ktoré sa týkajú záväzkov vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok a Ponuky/Zmluvy o kontrolnej činnosti. Riaditeľ spoločnosti bude postupovať podľa sankcií v nich stanovených.