Systém manažérstva

Systémy  manažérstva  noriem ISO 9001kvalita, ISO 45001 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ISO 14001 environmentu mimo rozsah akreditácie. Podľa Politiky PL -51 Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu produktov v nekareditovanom režime (zdroj www.snas.sk).

Certifikácia nariadenia Rady EÚ č. 333/2011

Nariadenie Rady EÚ č. 333/2011 sa zaoberá kritériami na určenie, kedy určité druhy kovového šrotu (železného, oceľového alebo hliníkového šrotu) prestávajú byť odpadom. Potreba tohto nariadenia vznikla vďaka recyklačnému trhu a jeho dopyte po jasných kritériách, ktoré uľahčia preklasifikáciu kovového odpadu na surovinu. Kovový odpad, ktorý vstupuje do procesu musí byť dostatočnej kvality, musí byť zhodnocovaný jasnými postupmi, aby z neho vznikla výstupná surovina vhodná ďalšie použitie a predaj.

Certifikát v zmysle nariadenie č. 333/2011 (Rady EÚ) vydáva autorizovaná spoločnosť organizácií, ktorá splní podmienky pre získanie certifikátu. Základnou podmienkou pre splnenie podmienok je mať zavedený jasný, prehľadný a funkčný systém riadenia kvality. Systém riadenia kvality uľahčuje celý proces preklasifikácie a je zárukou toho, že organizácia ponúka na trh spoľahlivý materiál (produkt), ktorý je nielen technicky spôsobilý pre ďalšie použitie v metalurgickom priemysle ale je i nezávadný a bezpečný.

Spoločnosť TSÜ vám po overení postupov vydá certifikát, ktorým potvrdzuje, že spĺňate kritéria. Platnosť certifikátu podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011 je tri roky a po tomto období je potrebné certifikát obnoviť. Medzi týmito obdobiami sa nevykonávajú ďalšie kontroly.

Kontaktujte nás, ak máte záujem o certifikát 333/2011 (nariadenia Rady EÚ).

 

Norma ISO 10006 - Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch

Štandardy uvedené v norme ISO 10006 s názvom manažérstvo kvality je súborom odporúčaní na kvalitu manažérskych procesov v projektoch a ich systém. Norma je vhodná na použitie pre malé aj veľké projekty či ich časti, bez ohľadu na ich formu, prostredie alebo druh uvažovaného produktu alebo procesu.

 

Certifikát ISO 27001 - Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti

Informačné technológie ako bežná súčasť spoločností si vyžaduje stále väčšiu ochranu citlivých údajov. Či ide o osobné údaje alebo obchodné tajomstvá certifikát ISO 27001 zaručuje zákazníkom alebo dodávateľom, že ste dôveryhodnou organizáciou. Bez ohľadu na to, či sú dáta zhromažďované prostredníctvom komunikačných technológií alebo papierovo, je dôležité aby bolo jasné dané kto k nim má prístup, kde sa nachádzajú a aby boli správne a úplné. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti, ktoré sa v norme nachádzajú špecifikujú požiadavky na zavedenie, údržbu, predchádzanie rizikám pri zavádzaní a ďalšie potreby.

 

Certifikát ISO 50001 - Systém energetického manažérstva

Systém energetického manažérstva ISO 50001 a jeho požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018) sú určené spoločnostiam bez ohľadu na veľkosť a typ zamerania, ktoré majú záujem o znižovanie energetickej náročnosti počas procesu výroby produktov alebo poskytovaniu služieb. Implementovaním systémov a procesov, ktoré odporúča norma vie organizácia znížiť množstvo spotrebovanej energie a rovnako i ušetriť vlastné finančné prostriedky.

 

Certifikát ISO 22301 - Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania

Systémy manažérstva plynulého podnikania špecifikované v norme ISO 22301 sa zameriavajú na ochranu spoločnosti pred narušením podnikania z rôznych dôvodov. Pripravujú organizáciu na rizikové situácie, hrozby a možnosti ako sa pred nimi chrániť a zabrániť nepriaznivým vplyvom, ktoré by mali dosah na zastavenie alebo obmedzenie chodu podniku, čo by malo výrazný a neblahý vplyv na ekonomickú situáciu.

 

Certifikát ISO 37001 - Systémy manažérstva proti korupcii

Norma ISO 37001 rozoberá systémy manažérstva proti korupcii a požiadavky s usmernením na používanie. Stanovuje požiadavky, predkladá usmernenia a návody pri prevencii proti korupcii, pri jej odhaľovaní a taktiež správnom reagovaní ak sa korupcia objaví. Pri certifikácii ISO 37001 dostáva organizácia certifikát, ktorý preukázateľne dokazuje, že problematika prevencie pred korupciou nie je pre ňu neznáma a intenzívne pracuje na zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii.

 

Ak máte záujem o certifikáciu týchto špecifických noriem, prípadne noriem, ktoré nie sú uvedené v zozname, kontaktuje nás a určite nájdeme riešenie.