Certifikát ISO 9001 je zárukou, že Vaša spoločnosť produkuje kvalitné výrobky, alebo poskytuje kvalitné služby. Zavedený systém manažérstva kvality zaručuje dôveryhodné vzťahy s Vašimi zákazníkmi i dodávateľmi.

V súčasnosti je platná verzia ISO 9001:2015, na Slovensku vydaná ako STN EN ISO 9001: 2016.

Pre koho je certifikát ISO 9001?

Certifikát ISO 9001 je určený všetkým organizáciám alebo podnikom, bez ohľadu na ich typ, veľkosť či zameranie. Dôležitá je chuť mať zavedený systém manažérstva a poskytovať ďalej svoje výrobky alebo služby v čo najvyššej kvalite.

V centre pozornosti je spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek a očakávaní v stanovených termínoch. Odmenou je vysoká spokojnosť a návratnosť zákazníka, vynikajúce referencie, dlhoročná spolupráca so zákazníkmi aj dodávateľmi. Lepší systém manažérstva kvality sa odráža aj v motivovaných pracovníkoch, ktorí si svoje povinnosti plnia spoľahlivo.

Analyzovaním rizík, príležitostí a trvalým zlepšovaním sa znižuje počet reklamácií a kazových produktov. Efektívne riadenie spoločnosti vytvára zvýšenie konkurencieschopnosti vo verejných súťažiach a zákazkách. Tým dochádza k rozširovaniu vašich produktov alebo služieb na trh a zlepšovaniu povedomia o vás.

Kapitoly normy ISO 9001:2015

Členenie normy ISO 9001:2015 na kapitoly je veľmi prehľadné a nasleduje v logických krokoch. Po úvodných slovách sa oboznamuje s predmetom, normatívnymi odkazmi (kapitola č. 2), termínmi a definíciami, ktoré nás odkazujú na normu ISO 9000:2015 (kapitola č. 3). Nasledujú najdôležitejšie kapitoly:

4. Súvislosti organizácie

5. Vodcovstvo

6. Plánovanie

7. Podpora

8. Prevádzka

9. Hodnotenie výkonnosti

V týchto kapitolách tvorcovia normy postupne prechádzajú základne parametre, aby sa správne pochopil systém manažérstva kvality a následne správne stanovil. Vypracováva sa politika kvality a ciele kvality. Plánujú sa ciele v súlade s požiadavkami zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán a spôsoby dosiahnutia cieľov. Nevyhnutnosťou je definovanie opatrení na zvládanie rizík a príležitosti. Určuje sa spôsob riadenia prevádzky a plánuje sa vývoj produktov a služieb, kontrolujú a merajú sa výstupy, aby sa dosiahlo trvalé zlepšovanie.

 

Spoločnosť TSÜ ako certifikačná autorita ponúka certifikáty kvality ISO 9001 pre spoločnosti alebo živnostníkov podnikajúcich nielen v odvetví strojárskeho priemyslu, ale aj vykonávajúcich obchodnú, či stavebnú činnosť a poskytujúcich poradenské, sociálne i finančné služby.

Ak sa Vám to zdá príliš komplikované a potrebujete poradiť alebo usmerniť, neváhajte nás kontaktovať!

 

ISO 9001