Certifikácia podľa štandardov AQAP

Pre systém environmentálneho manažérstva, teda pre normu ISO 14001 je mimoriadne dôležité určiť environmentálne aspekty a vplyvy.

Príručka kvality je dôležitý a nenahraditeľný dokument pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Bez vypracovanej príručky kvality je nemožné získať certifikát ISO 9001.

Vykonávanie procesu auditu certifikačnou spoločnosťou patrí medzi nevyhnutné súčasti procesu certifikácie pre normu ISO 45001 systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V súvislosti s certifikátom ISO 9001 sa pravidelne stretávame s pojmami ako kvalita, certifikát kvality alebo systém manažérstva kvality. Čo sú zač?

Pre lepšie pozorumenie manažérskym systémom, predovšetkým v normách ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a samotnému systému certifikácie je nevyhnutné ujasniť si základné termíny, ktoré vstupujú do procesu.

Pre certifikované spoločnosti máme k dispozícii na stiahnutie nové certifikované logá TSÜ :  https://www.iso-tsu.sk/dokumenty 

V roku 2018 vyšla nová norma ISO 45001:2018, ktorá nahrádza doterajšiu verziu normy OHSAS 18001:2007. Na Slovensku vyšla vo februári 2019 pod označením STN ISO 45001:2019 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie.