Klient môže certifikát a certifikačnú značku používať na obchodné účely, napr. ako dôkaz pre tretie osoby a úrady, a to po dobu, pokiaľ je držiteľom platného certifikátu.

Certifikát ani certifikačnú značku nesmie klient sám upravovať, či meniť. Pokiaľ by mala byť značka použitá v inej podobe alebo iným spôsobom, než ako je špecifikované v týchto podmienkach, musí klient predložiť zamýšľanú podobu použitia značky certifikačnej autority TSÜ, a.s. na schválenie.

Certifikát platí len pre držiteľa certifikátu a vzťahuje sa len na procesy v ňom uvedené. Prenos certifikátu na tretie osoby je neprípustný rovnako ako jeho používanie alebo využívanie značky treťou osobou.

Držiteľ certifikátu preberá plnú zodpovednosť za používanie a správnosť všetkých vyjadrení, vzťahujúcich sa na certifikát a certifikačnú značku.

Je zakázané zavádzajúce používanie certifikátu a certifikačnej značky (napr. skomolením, zmenením farby, či použitím iba jeho časti) alebo umiestňovanie certifikačnej značky na výrobok alebo obal výrobku, ktoré môže vidieť spotrebiteľ spôsobom, ktorý vzbudzuje dojem vykonanej certifikácie produktu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu. Tieto výroky môžu obsahovať referencie o názve spoločnosti certifikovaného klienta, o type manažérskeho systému a o názve certifikačnej autority, ktorá udelila certifikát.

 

Od držiteľa certifikátu a certifikačnej značky TSÜ, a.s. je požadované, aby:

  • pri odkazoch na svoj stav certifikácie pri komunikácii s médiami, ako napr. internet, brožúry, reklama a iné dokumenty, dodržiaval stanovené požiadavky certifikačnou autoritou,
  • nebude používať certifikačnú značku pri výstupoch z laboratórnych testov, kalibráciách, správach z inšpekcií alebo certifikátov,
  • nerobil a zakázal vznik akýchkoľvek zavádzajúcich výrokov vzťahujúcich sa na certifikáciu,
  • nepoužíval alebo zakázal používanie certifikačných dokumentov ani žiadnu ich časť zavádzajúcim spôsobom,
  • po pozastavení alebo zrušení svojej certifikácie prerušil používanie všetkých reklamných prostriedkov, ktoré obsahujú odkaz na certifikáciu tak, ako to prikazuje certifikačná autorita, a to na vlastné náklady,
  • v prípade zúženia rozsahu certifikácie vykonal patričné úpravy pri všetkých spôsoboch reklamy,
  • nedovolil žiadnym spôsobom, aby jeho certifikácia manažérskych systémov vyvolávala dojem, že certifikačná autorita certifikovala aj jeho produkty, služby, či procesy,
  • nevytváral dojem, že sa certifikácia vzťahuje na činnosti a sídla spoločnosti, ktoré sú mimo rozsahu certifikácie,
  • nepoužíval svoju certifikáciu takým spôsobom, ktorý by mohol priniesť certifikačnej autorite, alebo certifikačnému systému zlú povesť a stratu dôvery verejnosti.