Certifikát ISO 45001 svedčí o tom, že Vaša spoločnosť sa pri všetkých svojich činnostiach i procesoch zameriava na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci. Pozorne upozorňuje pracovníkov i dodávateľov o termínoch platnosti potrebných odborných školení a školení z BOZP a PO, čím sa znižuje riziko úrazovosti, alebo dôsledky z nesprávne vykonávaných činností akými sú reklamácie, poškodenie materiálu / prístrojov, ohrozenie pracovníkov a pod.

Aktuálne máme na Slovensku platnú verziu s názvom STN ISO 45001: 2019, ktorá nahradila normu známu ako OHSAH 18001.

Komu je certifikát ISO 45001 určený?

Norma Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) nediskriminuje žiadnu spoločnosť, organizácia ani podnik, ktorá môže certifikát získať. Norma je určená širokej škále organizácie, bez ohľadu na veľkosť, typ či zameranie. Dôležité je mať záujem o implementovanie a a udržiavanie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhoda s normou ISO 45001

Aby však organizácia mohla prehlásiť zhodu s normou ISO 45001, musí najprv zapracovať všetky jej požiadavky bez výnimky. K tomu patrí uvážene stanoviť a zvážiť:

  1. predmet systému manažérstva BOZP - zvážiť externé a interné záležitosti týkajúce sa BOZP, požiadavky pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán, plánované alebo vykonávané pracovné činnosti;
  2. vedenie - vrcholový manažment musí prijať a rešpektovať tento záväzok;
  3. politiku BOZP - musí byť vypracovaná, implementovaná a udržiavaná;
  4. identifikovať nebezpečenstvá a plánovať opatrenia na zvládanie rizík a príležitosti;
  5. ciele BOZP v súlade s politikou kvality a plánovať ich dosiahnutie;
  6. kompetentnosť zamestnancov a upovedomiť pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
  7. správnu formu, čas a predmet komunikácie v rámci organizácie i mimo nej;
  8. plánovanie a riadenie prevádzky vrátane eliminácie nebezpečenstiev, procesu plánovania zmien, obstarávania či havarijnej pripravenosti;
  9. spôsoby hodnotenia výkonnosti a dodržiavania systému bezpečnosti vrátane interných auditov.

 

Analýza rizík a príležitosti

Analyzovaním rizík a príležitostí v oblasti BOZP a prijímaním opatrení na ne sa znižuje výskyt incidentov, a to menej vážnych i tých závažných, predchádza sa pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov. Následne nie je potrebné riešiť nápravné opatrenie a organizácia sa vyhne prípadným sankciám zo strany štátnych úradov.

Nesmieme však zabúdať, že samotné osvojenie normy a získanie certifikátu negarantuje, že sa pracovné úrazy nebudú stávať, naopak očakáva sa, že organizácia bude stále venovať pozornosť aktuálnym nebezpečenstvám a rizikám a tým bude neustále zlepšovať svoj systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Spoločnosť TSÜ, a.s. ponúka certifikáty bezpečnosti ISO 45001 pre podniky i živnostníkov venujúcim sa rôznym odvetviam ako je automobilový či strojársky priemysel, rovnako tak spoločnostiam, ktoré vykonávajú obchodnú, či stavebnú činnosť a poskytujúcich poradenské, finančné či sociálne služby.

Potrebujete certifikát bezpečnosti ISO 45001? Kontaktuje nás.

 

ISO 45001