Norma ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva poskytuje organizáciám organizačný rámec pre ochranu životného prostredia a usmernenia, ako reagovať na meniace sa environmentálne podmienky aby boli v rovnováhe so sociálno-ekonomickými potrebami spoločnosti.

Na Slovensku je v súčasnosti platná verzia ISO 14001:2015 vydaná ako STN EN ISO 14001:2016 - Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie.

Certifikát ISO 14001 je pre vášho zákazníka i dodávateľa zárukou, že vaša spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia. V centre pozornosti je snaha o znižovanie odpadov, odborné nakladanie s odpadom a jeho znehodnocovanie a recyklácia. Rovnako znižovanie energetickej náročnosti a s tým súvisiacimi nákladmi či znižovanie vypúšťania škodlivých emisií do ovzdušia, vôd, či pôd.

Pre koho je certifikát ISO 14001?

Výhodou certifikátov vychádzajúcich z normy ISO 14001 je, že sú určené organizáciám bez rozdielu zamerania. Bez ohľadu na to, či podnikáte v strojárskom alebo automobilovom priemysle či vykonávate stavebnú alebo obchodnú činnosť, či poskytuje poradenské, finančné, sociálne služby alebo služby iného charakteru, norma ISO 14001 poskytuje priestor začleniť jej princípy aj do vašej činnosti.

Norma sa uplatňuje na evironmentálne aspekty činnosti organizácie, tak isto na jej produkty alebo služby, preto je možné ju použiť v tak širokom rozsahu zameraní.

Ako to prebieha?

Aby bola organizácia pripravená na splnenie kritérií systému manažérstva environmentu musí určiť hranice aplikovateľnosti systému, interné a externé záležitostí a určiť povinností, ktoré sa pre organizáciu stanú záväznými.

Ďalším krokom je vytvorenie environmentálnej politiky, ktorá je vhodná pre účely a kontext organizácie a jej činnosti, produkty alebo služby. Environmentálna politika poskytuje základný rámec pri stanovovaní environmentálnych cieľov a nesmie opomenúť záväzok k ochrane životného prostredia.

Jedným z krokov je tiež analyzovanie rizík a príležitostí vyplývajúcich z environmentálnych aspektov a vplyvov. Na základe toho sa vytvárajú efektívne opatrenia na predchádzanie vzniku havarijných situácií, environmentálnych vplyvov a minimalizovanie možnosti uloženia sankcií od úradov za neprimerané environmentálne správanie.

Komplexný postup pri certifikácii sa môžete pozrieť tu.

 

Spoločnosť TSÜ, a.s. ponúka certifikáty systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 pre najrôznejšie zamerania. Či už podnikáte v strojárstve, obchodujete alebo ponúkate služby najrôznejšieho charakteru, ak potrebujete zaviesť ISO 14001 sme tu pre vás. Kontaktuje nás!

 

iso 14001