Udelenie certifikácie

Certifikačná autorita TSÜ, a.s. vydá svojmu zákazníkovi certifikáciu / certifikát na základe potvrdenia počas 1. a 2. stupňa certifikačného, prípadne recertifikačného auditu, že manažérsky systém zákazníka spĺňa všetky požiadavky príslušnej normy a je efektívny. V prípade výskytu veľkých nezhôd certifikačná autorita udelí certifikáciu až v tom prípade, ak zákazník v priebehu 6 mesiacov od posledného dňa 2. stupňa auditu vykoná efektívnu nápravu a nápravné činnosti.

 

Odmietnutie vydania certifikácie 

Certifikačná autorita TSÜ, a.s. neudelí svojmu zákazníkovi certifikáciu / certifikát v prípade, ak počas 1. a 2. stupňa certifikačného, prípadne recertifikačného auditu, nebola potvrdená zhoda manažérskeho systém zákazníka s požiadavkami príslušnej normy a zároveň sa nepotvrdí jeho efektívnosť. V prípade výskytu veľkých nezhôd certifikačná autorita neudelí certifikáciu, ak zákazník v priebehu 6 mesiacov od posledného dňa 2. stupňa auditu nevykonal efektívnu nápravu a nápravné činnosti.

 

Udržiavanie certifikácie

Certifikačná autorita vydáva certifikát na 3 roky s nutnosťou preverenia potvrdenia zhody a efektívnosti manažérskeho systému v prvom a druhom roku po jeho vydaní počas dozorných auditov. Ak zákazníkov manažérsky systém napĺňa tieto požiadavky, jeho certifikácia je udržiavaná.

 

Ukončenie platnosti certifikácie

Ukončenie platnosti certifikátu nastane, pokiaľ:

 • bol na klienta vyhlásený konkurz alebo inak rozhodnuté o riešení úpadku alebo rozhodnuté o vstupe do likvidácie,
 • došlo k prevzatiu firmy iným subjektom (tzv.“ likvidácia s nástupcom“),
 • došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, odstúpením či výpoveďou zo strany objednávateľa,
 • ubehla uvedená doba platnosti a držiteľ nepožiadal o predĺženie (recertifikáciu).

 

Pozastavenie platnosti certifikátu

Certifikačná autorita TSÜ, a.s. má právo pozastaviť platnosť certifikátu, pokiaľ:

 • dozorný nemôže byť uskutočnený v riadnom termíne, stanovenom v zmluve z dôvodov, ktoré vzišli zo strany klienta, a zároveň klient požiadal o odklad vykonania dozorného auditu a vedúci certifikačnej autority TSÜ, a.s. po zvážení dôvodov rozhodne kladne. Pozastavenie platnosti certifikátu trvá do doby riadneho vykonania dozorného auditu, ktorého termín je pevne stanovený, najviac však 6 mesiacov od pôvodne stanoveného termínu, pričom za pôvodne stanovený termín je považovaný dátum vydania certifikátu. Pokiaľ tento termín nebude dodržaný z dôvodov, ktoré vzišli zo strany klienta, certifikačná autorita TSÜ, a.s. odoberie certifikát. Lehota pre pozastavenie certifikátu môže trvať maximálne 6 mesiacov.
 • pri dozornom a recertifikačnom audite sa preukáže, že niektoré predpoklady pre certifikáciu manažérskeho systému už nie sú klientom uplatňované, ale súčasne certifikačná autorita TSÜ, a.s. môže oprávnene predpokladať odstránenie nezhôd v stanovenej lehote, najviac však 3 mesiace od vykonania dozorného a recertifikačného auditu. Pokiaľ tento termín nebude dodržaný z dôvodov, ktoré vzišli zo strany klienta, certifikačná autorita TSÜ, a.s. odoberie certifikát.
 • Ak certifikovaný zákazník sám požiada o pozastavenie certifikácie.

Po pozastavení certifikácie sa zákazníkova certifikácia považuje za dočasne neplatnú.

 

Obnovenie certifikácie

Certifikačná autorita obnoví platnosť pozastavenej certifikácie zákazníka po tom, čo zákazník v stanovenom termíne odstráni príčiny, ktoré viedli k jej pozastaveniu. Pokiaľ tento termín nebude dodržaný certifikačná autorita TSÜ, a.s. zruší certifikáciu, alebo navrhne zúženie jej rozsahu.

 

Zrušenie (odobratie) certifikátu

Certifikačná autorita TSÜ, a.s. má právo odobrať certifikát, pokiaľ:

 • je certifikát , alebo certifikačná značka zneužívaná (použitím k iným účelom, než pre aké bol/a vystavený, napr. pre inú dosiaľ necertifikovanú firmu, prípadne pre inú, organizačne oddelenú časť firmy, ktorá nebola zahrnutá do predmetu certifikácie, alebo pre iný predmet činnosti);
 • pri dozore sa preukáže, že podstatné predpoklady pre certifikáciu manažérskeho systému už nie sú klientom uplatňované, ak nie je súčasne pozastavená platnosť certifikátu,
 • dozor nemôže byť uskutočnený z dôvodov, ktoré vzišli zo strany klienta a ak nie je súčasne pozastavená platnosť certifikátu
 • držiteľ certifikátu písomne odmietne zmeny Všeobecných obchodných podmienok pre certifikáciu manažérskych systémov počas šiestich týždňov po ich vstúpení do platnosti, príp. odmietne možnosť sa s nimi oboznámiť;
 • obdrží od klienta informácie o incidentoch, ako je vážna havária alebo závažné porušenie predpisov, ktoré si vyžadujú zapojenie príslušného regulačného orgánu, alebo keď výsledky mimoriadneho auditu priamo zhromaždené audítorským tímom preukazujú, že systém nespĺňa požiadavky na certifikáciu.
 • platba za výkony certifikačnej autority TSÜ, a.s. nebola zaplatená v stanovenej dobe (ani po upomienke);
 • nastanú iné dôvody na odobratie, vyplývajúce zo zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok, alebo klient zmluvu alebo všeobecné obchodné podmienky poruší, odstúpi od zmluvy, či sa zachová v rozpore s dohodnutým predmetom zmluvy.

 

Rozšírenie rozsahu certifikácie

Certifikačná autorita môže rozšíriť rozsah certifikácie na základe zistení počas auditu alebo na žiadosť zákazníka počas mimoriadneho auditu v prípade, ak zákazník preukázal plnenie požiadaviek príslušnej normy pre danú časť rozsahu certifikácie, ktorý bol predtým vylúčený, alebo zúžený v dôsledku vážneho alebo trvalého neplnia požiadavky kladeného na dané časti rozsahu certifikácie.

 

Zúženie rozsahu certifikátu

Certifikačná autorita TSÜ, a.s. má právo obmedziť (zúžiť) rozsah certifikácie na základe výsledkov z auditu a to vylúčením tých častí predmetu certifikácie, ktoré vážne alebo trvale neplnia požiadavky kladené na tieto časti rozsahu certifikácie.