V roku 2018 vyšla nová norma ISO 45001:2018, ktorá nahrádza doterajšiu verziu normy OHSAS 18001:2007. Na Slovensku vyšla vo februári 2019 pod označením STN ISO 45001:2019 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie.

Prechodné obdobie plynie až do marca 2021, keď certifikáty vydané podľa predchádzajúcej normy postupne stratia platnosť. Prechodné obdobie je dosť dlhé a poskytuje priestor pripraviť sa na zmeny.

Prečo taká zmena?

Pracovné úrazy sú obrovskou záťažou pre organizáciu. Predstavujú časovú alebo finančnú stratu, keď nie je možné dodržať časové plány a harmonogramy výroby či dodávok, alebo skutočné nepríjemnosti, kontroly a dokonca i sankcie zo strany štátnych úradov a v neposlednom rade vážne poškodenia zdravia alebo trvalé poškodenia zamestnancov. Práve preto bol aktualizovaný a vydaný nový štandard z charakteru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Aké rozdiely môžeme nájsť medzi normou ISO 45001:2018 a normou OHSAS 18001:2007?

Od poslednej aktualizácie normy prebehlo množstvo času a roky praxe si vyžiadali obsah sprehľadniť, aby bola norma jasnejšia a zrozumiteľnejšia pre široké spektrum organizácii a ich rôzneho zamerania a špecifického charakteru.

V kapitole 4. dôrazne popisuje súvislosti organizácie a interné a externé záležitosti, ktoré sú dôležité pri zavádzaní systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Norma v kapitole 5. kladie skutočne veľký dôraz na vrcholové vedenie a jeho zodpovednosť za procesy a núti ho mať aktívny prístup. Práve vrcholové vedenie má najväčšiu zodpovednosť za prevenciu pracovných úrazov, musí zaistiť vypracovanú politiku a ciele BOZP, zdroje i správnu komunikáciu pri zavádzaní systému.

Nevyhnutná je i jasná komunikácia medzi vrcholovým manažmentom a pracovníkmi, prípadne ak existujú tak aj so zástupcami pracovníkov. Je dôležité aby sa pracovníci dostávali k dôležitým informáciám včas a aby im informácie boli poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Tu je dôležité zvážiť aj sociálne, ekonomické aspekty zamestnancov, tiež ich kultúru, jazyk a dokonca i gramotnosť.

Norma sa taktiež výrazne zameriava na vhodné stanovenie cieľov BOZP a správne hodnotenie výkonnosti pri plnení týchto cieľov.

Tiež je nevyhnutná správna identifikácia rizík a vytvoriť a implementovať procesy na elimináciu nebezpečenstiev, aby sa zamedzilo vzniku úrazov. Tu môže patriť jednoduché zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov alebo dokonca i zmena pracovných procesov a náhrada za nové bezpečnejšie technológie.

Nemení sa teda len štruktúra normy, ale obsahuje aj mnoho dôležitých zmien, ktoré je potrebné implementovať do správneho systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Certifikačná autorita TSÜ, a.s. Vám ako jedna z prvých certifikačných spoločností zabezpečí vykonanie certifikačného auditu podľa tejto normy a vydanie certifikátu ISO 45001.