Pre lepšie pozorumenie manažérskym systémom, predovšetkým v normách ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a samotnému systému certifikácie je nevyhnutné ujasniť si základné termíny, ktoré vstupujú do procesu.

 

Zainteresované strany manažérskych systémov

Normy manažérskych systémov ISO 9001:2015 (systém manažérstva kvality), ISO 14001:2015 (systém environmentálneho manažérstva) a ISO 45001:2018 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) určujú rôzne povinnosti. Medzi základnú povinnosť patrí jasné zadefinovanie zainteresovaných strán a taktiež ich požiadaviek, očakávaní a potrieb.

Medzi zainteresované strany môžu patriť:

Zákazníci

Zákazníci sú tí, pre koho sa produkty vyrábajú alebo komu sa poskytujú služby. Od zákazníkov závisia termíny či kvalita ponúkaných produktov a služieb.

Externí poskytovatelia

Externí poskytovatelia sú dodávatelia produktov, služieb alebo ich častí, či časti procesov pre konečný produkt alebo službu. Je nevyhnutné od dodávateľov zabezpečiť včasné dodanie produktov za priaznivé ceny v požadovanej kvalite.

Vedenie spoločnosti

Vrcholový manažment musí sledovať ciele spoločnosti, prichádzať s inováciami, podporovať zlepšovanie či zabezečiť zdroje. Toto je len základná kostra, na čo všetko musí vedenie dozerať.

Pracovníci spoločnosti

Pracovníci, aby zabezpečili správny proces výroby alebo aby ponúkali služby vhodným spôsobom, musia mať dostatočné vzdelanie, kvalifikáciu a vedomosti.

Regulačné a kontrolné orgány

Medzi kontrolné orgány môže patriť napríklad aj štát a jeho legislatíva, ktorú musí spoločnosť dodržiavať.

Verejnosť

Verejnosť patrí pod zainteresované strany, ak sa cíti konkrétnou spoločnosťou dotknutá.

Iné zainteresované strany

 

Zainteresované strany majú, alebo môžu mať výrazný vplyv na činnosť spoločnosti, preto ich nie je možné vynechať zo systému manažmentu kvality, či zo systému environmentálneho manažmentu.

 

Predmet manažérskych systémov

Medzi základné povinnosti pri zahájení implementácie manažérskych systémov patrí stanovenie predmetu manažérskeho systému. Spoločnosť musí určiť, či je možné systém manažérstva kvality použiť na jeho predmet činnosti. Na zváženie spoločnosťou sú aj požiadavky zainteresovaných strán rovnako ako i samotné produkty a služby, ktoré spoločnosť ponúka.

Príklady predmetu manažérskych systémov:

  • strojárska výroba,
  • komplexná stavebná činnosť,
  • výroba a predaj nábytku.

Predmet manažérskeho systému musí byť udržiavaný ako zdokumentovaná informácia, vrátane prípadných neaplikovateľných požiadaviek a taktiež prístupný zainteresovaným stranám.

 

Veríme, že získate lepšiu orientáciu v normách ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 a v ich pojmoch. V prípade potreby certifikácie nás neváhajte kontaktovať.