V súvislosti s certifikátom ISO 9001 sa pravidelne stretávame s pojmami ako kvalita, certifikát kvality alebo systém manažérstva kvality. Čo sú zač?

Všetky tieto pojmy priamo súvisia s normou ISO 9001, ktorá prináša odporúčania, požiadavky a usmernenia pre organizáciu, ktorá chce preukázať svoju schopnosť poskytovať kvalitné produkty a služby.

Tie musia byť nie len v súlade s požiadavkami zákazníka, ale tiež v súlade s požiadavkami právnych predpisov a regulačných úradov.

Kvalita

Čo je kvalita, na to sa môžeme pozrieť priamo do terminologického slovníka. Naša prioritná norma ISO 9001 pri termínoch odkazuje na normu ISO 9000:2015 Systém manažérstva kvality. Základné princípy a slovník. Táto norma je plná terminológie a definícii.

Kvalita, alebo tiež akosť je podľa normy ISO 9000 stupeň splnenia požiadaviek súborom inherentých charakteristík. Ide teda o stupeň splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené, všeobecne sa predpokladajú, alebo sú záväzné a to práve súborom vnútorných znakov.

Požiadavky obvykle určujú zákazníci a ich dopyt po kvalite produktov či služieb stále rastie. Práve zákazníci sú tí rozhodujúci. Zákazníci rozhodujú koľko sú ochotní zaplatiť a za akú kvalitu. Ukazujú organizáciám smer, čo majú ponúkať a v akej kvalite.

Netreba však zabúdať, že ak sa zákazníkom nebude pozdávať kvalita produktov, procesov alebo služieb, tak jednoducho pôjdu inam a ich finančné zdroje skončia u konkurencie. Porovnávanie sa s konkurenciou je kľúčovým bodom pre zlepšovanie kvality. Manažéri a vedenie sa musí neustále zaoberať otázkami ako čo nové má konkurencia, ako to dosiahla, čo musíme urobiť my?

Kvalita je pomerne všeobecný pojem a pre každého jednotlivca, skupinu či spoločnosť predstavuje niečo iné. V mnohom záleží aj od cieľovej skupiny, na ktorú sa organizácia sústredí.

Systém manažérstva kvality

Kvalita ide ruka v ruke s efektívnym systémom manažérstva kvality. Ide o systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie organizácie so zreteľom na kvalitu. Aby organizácia mohla efektívne fungovať, identifikuje a riadi vzájomne previazané procesy, ktoré sa navzájom pozitívne ovplyvňujú. Čím väčší podnik, tým sa vyžaduje viac systému, efektívne prepojenie procesov a prehľadnú organizačnú štruktúru, v ktorej je každému jasné, aké sú jeho úlohy a čo sa od neho očakáva.

Práve ISO norma 9001 poskytuje podniku hlavné zásady manažérstva kvality, vysvetľuje ich, opisuje prínosy a špecifikuje požiadavky. Norma prináša doplňujúce požiadavky k požiadavkám na kvalitu produktov, procesov alebo služieb.

Zhrňme si hlavné zásady systému manažérstva kvality:

  • zameranie sa na zákazníka, na jeho požiadavky a spokojnosť
  • aktívny prístup a zodpovednosť vrcholového manažmentu pri dosahovaní efektívneho systému manažérstva
  • zapojenie ľudí do procesov, v ktorých každý pozná svoju úlohu a kde sú schopnosti pracovníkov využité naplno
  • procesný prístup činností a zdrojov, prepojené činnosti, ktoré sa jednoduchšie riadia sú efektívnejšie
  • systémový prístup k manažérstvu a zdravé vzťahy, vďaka čomu je organizácia úspešnejšia a efektívnejšia pri dosahovaní cieľov
  • rozhodnutia založené na faktoch a dôkazoch, ktoré priamo poukazujú na to, čo nie je v zhode s politikou, cieľmi, s výrobou a na základe týchto skutočností sa organizácia rozhoduje pre zmeny
  • trvalé zlepšovanie má byť výsledkom práce organizácie, pretože so zlepšovaním prichádzajú aj noví klienti

Ak sa splnia hlavné zásady, pochopia sa súvislosti, potreby a očakávania, určia sa interné a externé požiadavky je spoločnosť na najlepšej ceste vypracovať politiku a ciele kvality. To je dôležité pre plánovanie prevádzky a plánovanie ďalšieho vývoja a pre proces trvalého zlepšovania.

Po splnení a vypracovaní všetkých požiadaviek normy je organizácia už len krok k získaniu certifikátu ISO 9001, ktorým spoločnosť preukazuje svoju kvalitu, svoje zameranie sa na zlepšovanie a to, ako jej záleží na zákazníkoch.

 

Máte o certifikát záujem? Ako autorizovaná certifikačná spoločnosť ponúkame certifikáty na mieru.