Vykonávanie procesu auditu certifikačnou spoločnosťou patrí medzi nevyhnutné súčasti procesu certifikácie pre normu ISO 45001 systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podrobne o tom ako prebieha audit a aké sú jeho jednotlivé kroky sa podrobne dočítate v našom článku: Postup pri audite.

Audit je zdokumentovaný proces preskúmavania, ktorý vykonávajú nezávislí a objektívni audítori s cieľom zistiť zhodu podniku s normami či zadanými pravidlami.

Zjednodušene medzi základné kroky auditu patrí:

  1. Príprava dokumentácie
  2. Proces vykonávania auditu
  3. Hodnotenie auditu
  4. Záverečné stretnutie / rozhovor
  5. Správa z auditu

Sú to však dôležité procesy, ktoré vykonáva audítorský tím a týkajú sa nielen audítorov, ale rovnako aj auditovanej organizácie, ktorá vďaka tomu vie, čo má od auditu očakávať a či sa audit vykonáva vhodne a podľa štandardného poradia.

V procese vykonávania auditu musia prebehnúť rozhovory so zainteresovanými zamestnancami, medzi ktorých patria nielen trvalí a dočasní zamestnanci a manažment s právnou zodpovednosťou za BOZP, ale i manažéri a aj pracovníci zodpovední za monitorovanie zdravia zamestnancov, akými sú napr. lekári či zdravotné sestry, ak je to nevyhnutné.

Rovnako sa v tomto štádiu môže komunikovať aj s dodávateľmi a ich manažérmi a zamestnancami, ak je to pre audit potrebné a s pracovníkmi, ktorí sú zodpovední za aktivity súvisiace s preventívnymi opatreniami a školeniami na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Následne prebieha hodnotenie výsledkov auditu a záverečné stretnutie audítorského tímu a zodpovedných zástupcov organizácie. Zodpovední zástupcovia organizácie sú povinní na stretnutie zvolať okrem manažmentu, ktorý je právne zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci aj ostatných pracovníkov.

Medzi ostatných pracovníkov patria zástupcovia zamestnancov zodpovedných za BOZP a pracovníkov zodpovedných za monitorovanie zdravia zamestnancov. V prípade, že sa pozvaní pracovníci nevedia alebo nemôžu na záverečnom stretnutí zúčastniť, je nutné to odôvodnene poznamenať.

Požiadavka zvolania zaujatých osôb, ktorých sa audit v princípe týka je v histórií noriem systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nová a jedinečná.

Výsledkom vyhodnotenia auditu je správa z auditu. Táto časť je kľúčová pre rozhodnutie, či bude organizácii (podniku, spoločnosti) udelený certifikát ISO 45001.

 

ISO 45001