Príručka kvality je dôležitý a nenahraditeľný dokument pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Bez vypracovanej príručky kvality je nemožné získať certifikát ISO 9001.

Opisuje vybudovaný a prevádzkovaný systém manažérstva kvality v podniku.

Každá príručka kvality musí byť šitá na mieru pre organizáciu.

V prvých kapitolách zvyčajne obsahuje základné pojmy a skratky, s ktorými sa v dokumente stretávame. Táto časť býva pomerne všeobecná. Následne sa stretávame s predstavením podniku či organizácie.

Ďalšie časti prechádzajú jednotlivé kapitoly normy ISO 9001, a zodpovedajú základné problematiky a otázky, ktoré sa v norme nachádzajú.

Kapitoly normy ISO 9001:

4. Súvislosti organizácie

Pochopenie potrieb, myšlienok alebo očakávaní zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán akými sú dodávatelia alebo samotní zamestnanci patrí medzi meradlá úspechu organizácie a tiež medzi základné ciele podniku. To či sú potreby zrozumiteľne dané zákazníkom a ukotvené v zmluve, alebo ich organizácia musí predpokladať podľa predchádzajúcich skúseností, analýz alebo všeobecných pravidiel závisí od zamerania podniku.
V tejto časti sa organizácia musí venovať i predmetu systému manažérstva kvality a jeho procesom.

5. Vedenie organizácie

V rámci pochopenia vodcovstva v organizácii je potrebné zamerať sa na zákazníka, na plánovanie, na zaistenie zdrojov (vrátane tých ľudských), na politiku a ciele kvality a podobne. Tieto činnosti sú úlohou vrcholového manažmentu, ktorí zaisťuje tieto požiadavky normy a má za ne patričnú zodpovednosť.
Vedenie spoločnosti má zodpovednosť za ďalšie smerovanie organizácie rovnako i za plnenie systému manažérstva kvality.

6. Plánovanie

Všetky procesy a ciele v organizácii musia byť podrobne naplánované. Musia byť stanovené termíny plnenia, program plnenia i zodpovednosť pracovníkov za plnenie. Rovnako musia byť naplánované zmeny, ktoré sa vykonávajú na základe podnetov zákazníkov, pracovníkov či legislatívy.

7. Podpora

Medzi podporu patrí obstarávanie zdrojov nevyhnutných pre fungovanie spoločnosti, vrátane ľudských zdrojov, teda pracovníkov a ich dostatočnej kvalifikácie. Patrí tu i infraštruktúra, pod ktorú zahŕňame i budovy a súvisiace vybavenie.
Zaujímavou časťou podpory je komunikácia. A to nielen komunikácia s dodávateľmi a externými subjektami, ale rovnako dôležitá je i komunikácia v rámci podniku, aby každý zamestnanec vedel, aké sú jeho kompetencie a čo sa od neho očakáva.
Nevyhnutné je viesť informácie vo forme vhodných dokumentov. Čo je potrebné viesť ako zdokumentovanú informáciu záleží od zamerania podniku. Potreba zálohovania údajov alebo ich aktualizácia, formy archivácie a možnosti prístupu sú určené v príslušných smerniciach.

8. Prevádzka

Samotná prevádzka, jej plánovanie a riadenie sa odvíja od činnosti a zamerania spoločnosti, od aktuálnych zákaziek a požiadaviek na trhu. Aby bol systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 plne funkčný je potrebné tiež zvažovať akým spôsobom bude prebiehať výroba i to aké činnosti budú nasledovať po dodaní. Pri navrhovaní a vývoji nových produktov i poskytovaných služieb musí organizácia určiť etapy v ktorých bude postupne rozvíjať charakter činností, aplikovať ich, určiť potrebu nových návrhov atď. Samotná prevádzka je komplikovaná záležitosť a je potrebné jej venovať náležitú pozornosť.

9. Hodnotenie výkonnosti

Hodnotenie výkonnosti zavedeného systému manažérstva kvality je dôležitá podmienka pre pochopenie správneho fungovania systému. To je možné zisťovať viacerými spôsobmi. Od spokojnosti zákazníka, ktorá sa skúma napríklad prostredníctvom dotazníkov spokojnosti až po preskúmanie manažmentom a interný audit. Tieto úkony sú dôležité pre ďalší bod.

10. Trvalé zlepšovanie

Analýza údajov z hodnotenia výkonnosti je najvhodnejším nástrojom pre neustále zlepšovanie chodu organizácie. Organizácia promptne reaguje na vzniknuté nezhody a prijíma nápravné opatrenia. Trvalé zlepšovanie má byť vyšším cieľom každej spoločnosti.

Prečo venovať čas a získať certifikát ISO 9001?

Efektívne fungujúci systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 pôsobí na súčasných aj potenciálnych zákazníkov hodnoverne a stabilne. Stabilná spoločnosť ponúka kvalitné výrobky alebo služby a to riadne, včas a bez prieťahov. To ocení každý zákazník pri hľadaní dodávateľov či partnerov.

 

Potrebujete certifikát ISO 9001? Kontaktujte nás.