Pre systém environmentálneho manažérstva, teda pre normu ISO 14001 je mimoriadne dôležité určiť environmentálne aspekty a vplyvy.

ISO 14001

Platná norma ISO 14001:2015 vydaná na Slovensku ako STN EN ISO 14001:2016 – Systémy manažérstva kvality je prehľadne rozdelená do jasných a zrozumiteľných kapitol. Podobne ako norma ISO 9001 sa člení na 10 základných kapitol. Vďaka prehľadnému členeniu ich jednoducho vieme zlúčiť do integrovaného systému manažérstva, ktorý je čím ďalej obľúbenejší.

Komu je systém ISO 14001 určený?

Systém environmentálneho manažérstva je vhodný pre akýkoľvek podnik alebo živnostníka. Nezáleží na tom či podnikáte v oblasti obchodu, služieb, stavebníctve či v inom sektore.

Environmentálne aspekty

Pre systém environmentálneho manažérstva, teda pre normu ISO 14001 je mimoriadne dôležité určiť environmentálne aspekty.

Norma definuje environmentálne aspekty ako časti činností, produktov alebo služieb, ktoré vznikajú v podniku a ktoré zároveň ovplyvňujú životné prostredie. Vplyv môže byť pozitívny alebo negatívny. Väčšinou sa predpokladá negatívny vplyv. Činnosti, ktoré majú jeden alebo viac vplyvov na životné prostredie sa označujú ako významné environmentálne aspekty.

Manažment – vedenie spoločnosti musí definovať environmentálne aspekty. Pri definovaní aspektov sa používajú analýzy procesov v podniku. Proces, alebo jeho časť musí byť dostatočne veľká, aby bolo možné takúto časť posudzovať, ale zároveň primerane malá, aby bola prehľadná a zrozumiteľná.

Medzi environmentálne aspekty sa radia najmä nechcené produkty v procesoch, havárie, katastrofy a iné náhle udalosti, sťažnosti či dodávatelia.

Environmentálne vplyvy

Environmentálne aspekty majú environmentálne vplyvy a významné environmentálne aspekty majú významné environmentálne vplyvy. Rovnako, ako v prípade aspektov, môžu byť vplyvy pozitívne alebo negatívne.

Norma ISO 14001 uvádza, že environmentálny vplyv je zmena v životnom prostredí, priaznivá, alebo nepriaznivá, ktorá úplne alebo čiastočne vyplýva z environmentálnych aspektov organizácie.

Vedenie spoločnosti musí určiť a zadefinovať environmentálne vplyvy, ktoré vznikajú, alebo môžu vzniknúť pri činnosti organizácie. Vychádzajú pritom z už určených aspektov, ktoré definovali v predošlom kroku. Tu sa potom uvažuje o rozsahu vplyvu, závažnosti vplyvu či početnosti a pravidelnosti výskytu environmentálneho vplyvu.

 

Požiadavka na definovanie environmentálnych aspektov a vplyvov sa nachádza v kapitole 6. Plánovanie.

Certifikát ISO 14001

Certifikačný proces je náročný postup, ktorý je presne definovaný a musí byť starostlivo pripravený.

Naša certifikačná spoločnosť TSÜ zabezpečí Vašu spokojnosť pri získavaní i obhájení certifikátu ISO 14001. Kontaktujte nás.

 

iso 14001